Projectsubsidie

Toepassingsgebied

Projectsubsidies worden uitgekeerd teneinde kinderen en jongeren realisatiekansen te bieden en om jongerencultuur te stimuleren. Een project kan opgezet worden door een vereniging, maar evengoed door een groep van jeugdige initiatiefnemers.

Voorwaarden

Een groep van minstens 3 organisatoren tot en met 30 jaar, waarvan 50% woonachtig in Maaseik, komen als organisator van een jeugdproject in aanmerking. Overheidsbesturen, winst- uitkerende organisaties, onderwijsinstellingen, studenten of leerlingen die afstudeer- of schoolprojecten organiseren, jeugdwerkingen (tenzij het project niet kadert binnen de reguliere werking) en organisatoren van jeugdprojecten waarbij politieke of religieuze propaganda wordt gevoerd, komen als organisator niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient het project aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een groepsgerichte sociale en/ of culturele activiteit ontwikkelen tot doel hebben.
  • Georganiseerd worden op grondgebied van Maaseik
  • Openstaan voor Maaseikse jongeren tot 30 jaar
  • Een afgebakende activiteit betreffen, beperkt in tijd (maximaal 45u per kalenderjaar).
  • Geen commercieel doel hebben of winstbejag van particulieren nastreven
  • Sport of sportactiviteiten niet als hoofddoelstelling hebben.
  • Niet kaderen binnen de reguliere werking van een jeugdwerkinitiatief of enkel gericht zijn naar de eigen leden/ leiding (leidingsweekend, 18- jarigen fuif, startdag, bezoekdag op kamp, enz)

Procedure

Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door het aanvraagformulier minstens twee maanden voorafgaande aan het project, te bezorgen aan het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be.

Binnen de drie maanden na afloop van het project moet het aanvragende initiatief een werkingsverslag over het project bezorgen aan het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be.
Het werkingsverslag dient te bevatten:

  • Een volledig en correct ingevuld werkingsverslag
  • Inhoudelijke omschrijving van het verloop van het project
  • Financieel verslag, gestaafd door kopieën van geldige betaalbewijzen, facturen en/ of rekeningen.

Bedrag

De projectsubsidie dekt enkel de effectief gemaakte kosten (min de inkomsten) met een maximum van € 700,00 en wordt in twee delen uitbetaald. Een voorschot van 50% (maximum € 350,00) van het goedgekeurde bedrag en de overige 50% (maximum € 350,00) na indiening van het werkingsverslag. Projectonkosten dienen bewezen te worden aan de hand van geldige betaalbewijzen en/ of facturen. Indien na indiening van het werkingsverslag blijkt dat het uitgekeerde voorschot meer bedraagt dan de toelage waar men recht op heeft, dan zal het college van burgemeester en schepenen het voorschot deels of volledig terugvorderen.

Controle en beoordeling

Projecten kunnen ten alle tijden gecontroleerd worden door een personeelslid van de Stad Maaseik. In het geval er vastgesteld wordt dat een organiserend initiatief ten tijde van de controle niet in orde is met de bepalingen van dit reglement, kan het gesubsidieerde bedrag zoals verleend onder de voorwaarden van dit reglement, volledig door het stadsbestuur teruggevorderd worden. Dezelfde sanctie is van kracht indien uit het werkingsverslag blijkt dat de organisatie de bepalingen van dit reglement niet heeft nageleefd. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing over zowel de subsidieaanvraag als over het werkingsverslag, na schriftelijk advies van de Jeugdraad Maaseik.