Reglement informatietoelage

Gemeenteraad 29/12/2008

Artikel 1
Om in aanmerking te komen voor een stedelijke informatietoelage dient het aanvragende initiatief erkend te zijn als jeugdwerkinitiatief. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in het reglement ter erkenning van jeugdwerkinitiatieven.

Artikel 2
De stedelijke informatietoelage kan aangewend worden om leden of andere kinderen en jongeren van de stad Maaseik te informeren. Denk hierbij aan informatieproducten zoals een ledenblad, ontwerp website, kalenders, flyers, affiches, enz. Informatieproducten die niet vermeld staan in deze opsomming zullen elk afzonderlijk behandeld en besproken worden.

Artikel 3
De informatieproducten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Geen religieuze of politieke boodschappen bevatten
  • Vermelding van het logo van de jeugdraad Maaseik

Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor het informeren van kinderen en jongeren dient het erkende jeugdwerkinitatief een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik. Deze aanvraag dient te bevatten:

  • Identificatiegegevens van het jeugdwerkinitiatief
  • Doelstellingen en doelpubliek waarvoor de informatieproducten bestemd zijn
  • Vermelding van de effectieve uitgaven, gestaafd door kopieën van facturen of rekeningen
  • Een voorbeeld van het drukwerk of indien een website een duidelijke vermelding van het webadres
  • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort moet worden en de rekeninghouder

Artikel 5
De onkosten die erkende jeugdwerkinitiatieven maken om kinderen en jongeren te informeren worden terugbetaald met een maximum van 250,00 euro per jeugdwerkinitiatief per jaar.

Artikel 6
Nadat de aanvraag tot het bekomen van een informatietoelage bij de jeugddienst is gebundeld, zal deze een dossier opmaken dat ter advies wordt voorgelegd aan de Jeugdraad Maaseik. Vervolgens zal het dossier voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Bij goedkeuring van de toelagen zal het schepencollege deze betaalbaar stellen via de stedelijke rekendienst en voor uitvoering overmaken aan de stadsontvanger, die ze zal overschrijven op het rekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief.

Artikel 7
Een personeelslid van de stad kan ten alle tijden controleren of het subsidiereglement ter goeder trouw werd nageleefd door het jeugdwerkinitiatief. Indien er grote tekortkomingen vastgesteld worden kan de vergoeding geweigerd worden of kan de vergoeding desgewenst teruggevorderd worden door het College van Burgemeester en Schepenen.