Reglement inzake de retributie op de graf- en columbariumconcessies

periode 15 juli 2016 tot en met 31 december 2019

27/06/2016

De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de Stad Maaseik;

Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2016;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2016;

Besluit :

Artikel 1 :

Vanaf 15 juli 2016 tot en met 31 december 2019 wordt de retributie voor graf- en columbariumconcessies als volgt vastgesteld :

A. Grafconcessies voor de duur van 30 jaar :

Concessie voor 1 persoon of 2 personen boven elkaar (2 m²) : € 600Concessie voor 2 personen of 4 personen, twee aan twee boven elkaar (4 m²) : €1.200Concessie voor urne in begraving voor 1 of 2 personen (80 x 80 cm) : € 450Concessie voor urne in begraving voor 4 personen (160 x 80 cm) : € 900

B. Columbariumconcessies voor de duur van 30 jaar :

Urne in nis : voor 1 persoon of 2 personen (34 x 39 cm) : € 450

Artikel 2 :

Eenzelfde concessie mag slechts dienen als graf voor het stoffelijk overschot van de aanvrager, zijn/haar echtgenoot/echtgenote, zijn bloed- of aanverwanten; voor het stoffelijk overschot van een derde aangewezen door de aanvrager, van diens echtgenoot, van diens bloed- of aanverwanten ("diens" verwijst naar de derde); voor het stoffelijk overschot van de leden van een of meer religieuze gemeenschappen, evenals voor het stoffelijk overschot van personen die tijdens hun leven ieder bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven in eenzelfde concessie te rusten.

De door de concessiehouder aangewezen derden kunnen samen met hem in de concessie worden bijgezet.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.

Artikel 3 :

Ingeval van hernieuwing van een concessie met of zonder bijzetting bij het verstrijken van de eerste vervaldatum van de concessie wordt het bedrag van de concessie aangerekend overeenkomstig het geldend tarief.

Ingeval van hernieuwing van een concessie met of zonder bijzetting vóór het verstrijken van de eerste vervaldatum wordt het bedrag als volgt berekend : aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt, gedeeld door het totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn, vermenigvuldigd met het bedrag van de concessie die op dat ogenblik verschuldigd is.

Artikel 4 :

De retributie is eisbaar op de dag van de begraving of op de dag van de bijzetting in het columbarium.

Artikel 5 :

De retributie moet betaald worden binnen de vijftien dagen na de toezending van het bericht tot betaling.

Artikel 6 :

Indien de betaling van de retributie niet in der minne kan geregeld worden, wordt deze burgerrechterlijk ingevorderd.

Artikel 7 :

Ons besluit van 20 december 2013 betreffende de retributie inzake de graf- en columbariumconcessies wordt opgeheven vanaf 15 juli 2016

Artikel 8 :

Onderhavig reglement wordt aan de Hogere Overheid overgemaakt.