Reglement op de organisatie van activiteiten door derden (...) op het openbaar domein

Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op de levering van hulp door de stad bij organisatie van activiteiten door derden en op de inzameling en verwijdering van afvalstoffen. Deze hulp kan omvatten:

  • materiele hulp
  • hulp stadspersoneel

Artikel 2: A. Huurtarieven en waarborgen: download de tarieven!

B. Hulp stadspersoneel

Indien de vereniging de hulp van stadspersoneel en middelen (vb vervoer) wenst - dan dient zij dit aan te vragen - het college staat dit toe na advies van de dienst ingewonnen te hebben - de vereniging dient in voorkomend geval de retributie te betalen zoals voorzien door de raad op tussenkomsten van de technische diensten (bestaand tariefreglement).
Indien echter de tussenkomst noodzakelijk is voor de veiligheid, hetgeen een opdracht van de stad is, dan is geen enkele financiële tussenkomst hiervoor door de vereniging vereist. Het college oordeelt hierover, gemotiveerd, op eveneens gemotiveerd advies van de diensten.

Artikel 3:
De aanvragen om hulp dienen door de organisatie 3 maanden vooraf gericht te worden aan het Stadsbestuur.

Artikel 4:
Bij activiteiten op de Markt te Maaseik (= uitzonderingssituatie) die op een zondag plaatsvinden, kan slechts opgebouwd worden van zondag 06.00 uur en dient alles opgeruimd te zijn voor maandag 10.00 uur.

Artikel 5:
Alle materialen met uitzondering van de podiumwagen, masten en nadar dienen door de organiserende vereniging zelf afgehaald te worden in de werkhal (Canadastraat) Neeroeteren.
Indien nadar en masten ook door de vereniging zelf worden afgehaald en teruggebracht zal de huur gehalveerd worden.

Artikel 6:
Bloembakken dienen afgehaald te worden bij de Plantsoendienst, Canadastraat te Maaseik, op de donderdag voorafgaand aan de activiteit vanaf 08.00 uur tot 15.00 uur. Dit is bij activiteiten tijdens het weekeinde.
Andere dagen zijn af te spreken met de dienst der werken. Zij dienen de eerste werkdag, volgend op de activiteit, daar teruggebracht te worden. De vereniging moet rekening houden met eventuele feestdagen waarop de diensten gesloten zijn.

Artikel 7:
De overige materialen kunnen afgehaald worden op vrijdag vanaf 08.00uur tot 12.00 uur.
Er dient eveneens rekening gehouden te worden met eventuele feestdagen waarop de diensten gesloten zijn.

Artikel 8:
Indien er in een weekeinde verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag, dan dient de aanvrager, indien er tekort aan materiaal is, contact op te nemen met de vereniging die 's vrijdags activiteiten heeft gehad, om daar de ontbrekende materialen af te halen met eigen vervoer.

Artikel 9:
De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de materialen vanaf het moment van levering tot en met het terugbrengen op de eerste werkdag volgend op de activiteit.
Per dag vertraging wordt 25% ingehouden van de waarborg.

Artikel 10:
Indien de nadar en/of masten niet verzameld zijn op een voor de vrachtwagen van de stad bereikbare plaats, dan zullen de extra uren verrekend worden aan 30 EUR/uur en van de waarborg afgetrokken worden.
Indien de waarborg niet toereikend is, zal het resterende bedrag door de vereniging bijbetaald worden.

Artikel 11:
De huur en de waarborg dienen steeds een maand vooraf betaald te worden bij de Stadsontvanger of diens gevolmachtigde, zoniet worden de materialen niet meegegeven of geleverd.

Artikel 12:
Alle kosten tengevolge van beschadiging, verlies en/of diefstal zijn ten laste van de aanvrager.
Deze kosten worden dan van de waarborg afgehouden. Indien deze niet toereikend is, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

Artikel 13:
Een activiteit georganiseerd door de stad, of een grote activiteit georganiseerd in samenwerking met de stad is vrijgesteld van de retributie en de waarborg.

Artikel 14:
Andere gemeentebesturen worden vrijgesteld van de retributie op voorwaarde dat zij ook geen retributie aanrekenen indien de stad Maaseik aan hen materiële hulp vraagt.

Artikel 15:
Jeugdverenigingen dienen zelf in te staan voor het vervoer van kampmateriaal. Zij kunnen hiervoor een financiële tussenkomst bekomen van max. 198,00 EUR, na voorlegging van de betreffende bewijsstukken (facturen).

Artikel 16:
Ambtenaren van de Stad Maaseik in functie voor het maken van niet-commerciële foto's en/of videobeelden ten behoeve van het documentatiebestand van de bibliotheek en/of de infodienst van de Stad Maaseik, dienen zonder beletsel hun opdracht te kunnen uitvoeren.

Artikel 17:
Standpijpen voor watervoorziening dienen door de organisator rechtstreeks te worden aangevraagd bij de Vlaamse Watermaatschappij.
Zij worden niet door de Stad ontleend.

Artikel 18:
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt tevens een retributie geheven op de inzameling en verwijdering van afvalstoffen afkomstig van openluchtmanifestaties op openbaar domein.

A) De organisator van een openluchtmanifestatie is verplicht om ten laatste 3 maanden voor het plaatsvinden van de manifestatie aan de Dienst der Werken schriftelijk te laten weten of hij al dan niet zelf zal instaan voor de opruiming en de verwijdering van de afval afkomstig van de manifestatie.
Hierdoor wordt de betrokken dienst op de hoogte gesteld welke planning er dient opgemaakt te worden en of er personeel en materiaal dient te worden voorzien.

B)Indien het ingezamelde afval recycleerbaar is en gesorteerd wordt door de organisator, worden hem de inzet van het personeel, het materieel en het transport naar het containerpark aangerekend cfr. de tarieven die werden vastgesteld in het tariefreglement inzake dienstverlening en inzet van de Stedelijke Dienst Werken ten laste van derden.

C)Indien de organisator niet zelf instaat voor de inzameling van de afvalstoffen worden naast de inzet van het personeel en het materieel en het transport naar de stortplaats cfr. de tarieven die werden vastgesteld in het tariefreglement inzake de dienstverlening en inzet van de Stedelijke Dienst Werken ten laste van derden, ook de stortkosten inclusief de milieuheffing aangerekend.

D)Indien de organisator zelf instaat voor de inzameling van de afvalstoffen, dan stelt het Stadsbestuur een container, een aanhangwagen of een voertuig tegen kostprijs ter beschikking.
Het transport cfr. de tarieven die werden vastgesteld in het tariefreglement inzake de dienstverlening en inzet van de Stedelijke Dienst Werken ten laste van derden, alsmede de stortkosten inclusief milieuheffing worden betaald door de organisator.

E)Het bedrag van de verschuldigde retributie wordt berekend na de geleverde prestaties en dient betaald binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van opstelling van de factuur.

F)De retributie wordt bij de schuldenaar ingevorderd door de stadsontvanger.

G)Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd worden.

Artikel 19:
Afschrift van deze beslissing wordt gezonden aan de Hogere Overheid.

Contactinformatie