Reglement ter erkenning van jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad 30/06/2008

Artikel 1
Initiatieven die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in dit reglement worden automatisch erkend door het stadsbestuur, na advies van de Jeugdraad. De jeugdwerkinitiatieven moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Sport en lichamelijke opvoeding niet tot hoofddoelstelling hebben. Hierbij wordt de volgende vuistregel gehanteerd. Sport kan slechts als subsidiabele activiteit ingebracht worden als niet meer dan 50% van het totale activiteitenaanbod uit sport bestaat. Daarenboven dienen de sportactiviteiten een algemeen doel na te streven. Dit doel dient door het aanvragende initiatief duidelijk beschreven te worden. De Jeugdraad neemt in deze een definitieve beslissing.
 • Een groepsgerichte sociaal- culturele werking hebben met jeugd (tot 25 jaar), in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.
 • Democratische geïnspireerd zijn en de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 10/12/1948 en de hieruit voortvloeiende verdragen inzake politieke rechten en burgerrechten enerzijds en inzake economische, sociale en culturele rechten anderzijds en het Verdrag inzake de Rechten van het kind, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 20/11/1989 onderschrijven. 
 • Geen jeugdafdeling van een sportclub, school of studentenvereniging betreffen. 
 • Op zijn minst met de activiteiten één van volgende functies beogen: ontmoeting, spel, creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening, werken aan structuurveranderingen of bevorderen van de integratie door opvang en begeleiding van groepen die voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren bestaan. 
 • Binnen één werkingsjaar (van september tot augustus) minimaal 45 uur activiteit kunnen aantonen, met jeugd (tot 25 jaar), in de vrije tijd en één of meer van in bovenstaand punt omschreven functies beogen. Voorbereidingsvergaderingen of vergaderingen met leidinggevenden zijn géén activiteit! 
 • Een zelfstandig bestuur hebben voor het uitvoeren van het programma van de jeugdwerking. Dit wil zeggen een voorzitter, penningmeester en secretaris exclusief voor de jeugdwerking van het aanvragende initiatief. 
 • Het voeren van een aparte boekhouding voor de jeugdwerking. Deze boekhouding dient op vraag van de Jeugdraad voorgelegd te worden. 
 • De maatschappelijke zetel moet gelegen zijn op grondgebied van Maaseik. 
 • Het aanvragende initiatief mag niet aangesloten zijn bij de Sport of Culturele raad.

Artikel 2
Ieder initiatief dat erkend wenst te worden als jeugdwerkinitiatief dient hiertoe een aanvraag te richten tot het Stadsbestuur van Maaseik. Daartoe kan het aanvragende initiatief formulieren gebruiken die door de Jeugdraad ter beschikking gesteld worden.

Verenigingen die zich niet enkel tot jeugd richten, maar die wel een subafdeling als jeugdwerkinitiatief willen laten erkennen, zullen enkel de gegevens invullen van de subafdeling. Het is namelijk deze afdeling die als jeugdwerkinitiatief wordt erkend en niet de vereniging in haar totaliteit.

Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Naam van het aanvragende initiatief
 • Naam, adres en telefoonnummer van 3 bestuursleden 
 • Hoofd en subdoelstellingen van het initiatief 
 • Een gedetailleerde omschrijving van de werking met bijhorende omschrijving van de activiteiten. Extra aandacht gaat naar beoogde functies, doelpubliek en periode van werking. 
 • Een verslag van de boekhouding met extra aandacht voor vermelding van het rekeningnummer én rekeninghouder van het jeugdwerkinitiatief. Een subafdeling van een volwassen initiatief moet een apart rekeningnummer hebben. 
 • Correspondentie adres of maatschappelijke zetel.

Artikel 3
Deze aanvraag dient voor 1 oktober van het lopende jaar gericht te worden aan het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Artikel 4
De Jeugdraad Maaseik bepaalt aan de hand van de erkenningscriteria en de geest van dit reglement welke aanvragende initiatieven daadwerkelijk positief geadviseerd zullen worden.

Artikel 5
Voor 1 december van het lopende werkjaar zal de Jeugdraad haar beslissing bekend maken in een gemotiveerd schrijven aan de aanvragende initiatieven en ter kennisgeving doorsturen aan het College van Burgemeester en Schepenen.