Reglement toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen

Gemeenteraad 28/03/2011

Artikel 1
Het stadsbestuur van Maaseik verleent, binnen de grenzen van de kredieten voorzien in de jaarlijkse stedelijke begroting, een toelage aan jeugdwerkinitiatieven die aandacht schenken aan toegankelijkheid, veiligheid, speelwaarde en inrichting van de directe omgeving van de jeugdlokalen.

Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor een stedelijke toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen dient het aanvragende initiatief als jeugdwerkinitiatief erkend te zijn. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in het reglement ter erkenning van jeugdwerkinitiatieven (Hoofdstuk I).

Enkel jeugdlokalen en bijhorende terreinen die gelegen zijn op grondgebied van Maaseik komen in aanmerking voor deze toelage. Bovendien moet de directe omgeving van het jeugdlokaal eigendom zijn van de vereniging of moet de vereniging aantonen dat zij zelf instaat voor het beheer of gebruik ervan. De toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen wordt enkel uitbetaald aan het jeugdwerkinitiatief dat de buitenruimte gebruikt en wordt bijgevolg niet uitbetaald aan de verhuurder.

Artikel 3
Erkende jeugdwerkinitiatieven die het gebruik van de directe omgeving van de jeugdlokalen delen, kunnen slechts één betoelagingsaanvraag doen. Deze aanvraag dient door alle erkende jeugdwerkinitiatieven die de directe omgeving gebruiken, ondertekend te worden.

Artikel 4
Onder de inrichting van de directe omgeving van het jeugdlokaal worden de werken of aankopen verstaan die een meerwaarde betekenen voor de buiteninrichting van de jeugdlokalen. Denk hierbij aan het plaatsen van fietsenrekken, het plaatsen van buitenverlichting, asfalteren van toegangswegen, aanleggen van een zandbak, plaatsen van vuilnisbakken, aanleggen van natuurlijke spelelementen of plaatsen van zitbanken.

Indien het jeugdwerkinitiatief, naast bovengenoemde mogelijkheden, een ander idee heeft om de toegankelijkheid, veiligheid en/ of speelwaarde van het terrein te bevorderen, zal dit voorstel afzonderlijk behandeld en besproken worden.

Artikel 5
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor de inrichting van de directe omgeving van het jeugdlokaal dient het erkende jeugdwerkinitiatief een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik. Deze aanvraag dient te bevatten:

  • Identificatiegegevens van het jeugdwerkinitiatief
  • Een motivering van de aanvraag
  • Een gedetailleerde beschrijving van de geplande werken of aankopen
  • Indien het gebouw geen eigendom is van het jeugdwerkinitiatief, een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor de gevraagde werken
  • Een attest dat garandeert dat het aanvragende jeugdwerkinitiatief nog minstens drie jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw en bijhorende terreinen kan beschikken
  • Bij een gedeeld gebruik van de directe omgeving, een schriftelijke toestemming van alle erkende jeugdwerkinitiatieven die de buitenruimte gebruiken, voor de geplande werken

Artikel 6
De toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van 2.000,00 euro.

Artikel 7
De toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen kan per terrein of buitenruimte slechts één keer per drie jaar aangevraagd worden.

Artikel 8
De uitbetaling van de vergoeding voor de inrichting van de directe omgeving aan jeugdlokalen gebeurt in twee schijven. Een voorschot van 80% van het goedgekeurde bedrag en de overige 20% wordt uitbetaald na indiening van geldige betalingsbewijzen. Indien de kosten van uitvoering lager zijn dan het toegekende bedrag wordt het verschil in mindering gebracht.

Artikel 9
De uitvoering van de werken in kader van de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen moeten binnen een termijn van één jaar na uitbetaling van het voorschot van de toelage, gerealiseerd zijn.

Artikel 10
Na indiening van de aanvraag tot het bekomen van een toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen zal de jeugddienst een dossier opmaken dat ter advies wordt voorgelegd aan de stedelijke Jeugdraad Maaseik. Vervolgens zal het volledig dossier, met inbegrip van het advies van de Jeugdraad Maaseik, overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen zal haar gemotiveerde beslissing ter kennis geven aan de stedelijke Jeugdraad Maaseik en aan het aanvragende jeugdwerkinitiatief.

Artikel 11
De uitbetaling van de toelage voor de inrichting van de directe omgeving van jeugdlokalen gebeurt op bevel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 12
Elke aanvrager, die krachtens deze reglementering een toelage wenst te bekomen moet de controle vanuit het stadbestuur Maaseik aanvaarden, ook inzake degelijke aanwending van de betoelaging waarvoor zij bedoelt is. Een ambtenaar van de stad Maaseik, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, zal de aanvraag controleren en kan aan het jeugdwerkinitiatief steeds bijkomende inlichtingen of documenten ter controle opvragen. Indien blijkt dat er onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van de reglementering niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om geen toelage toe te kennen of zelf overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betoelaging.