Reglement toelage voor infrastructuur

Gemeenteraad 29/06/2009

Artikel 1
Het Stadbestuur van Maaseik wenst, in functie van de behoeften, de uitbouw en instandhouding van infrastructuur ten behoeve van jeugdwerkinitiatieven financieel te ondersteunen binnen de grenzen van de kredieten, voorzien in de jaarlijkse stedelijke begroting en overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een toelage voor jeugdinfrastructuur dient het aanvragende initiatief erkend te zijn als jeugdwerkinitiatief. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in het reglement ter erkenning van jeugdwerkinitiatieven.

Enkel jeugdinfrastructuren die gelegen zijn op grondgebied van Maaseik komen in aanmerking voor de toelage. Bovendien moet de infrastructuur eigendom zijn van de vereniging zelf of moet de vereniging aantonen dat zij zelf instaat voor het beheer van de gehuurde lokalen. De toelage voor jeugdinfrastructuur wordt enkel uitbetaald aan het jeugdwerkinitiatief dat de infrastructuur gebruikt en wordt bijgevolg niet uitbetaald aan de verhuurder.

Artikel 3
In het reglement ter betoelaging van jeugdinfrastructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen een toelage voor onderhoudswerkzaamheden, een toelage voor dringende herstellingswerken, een toelage voor energiebesparende maatregelen en een toelage voor verbouwingswerken. Een jeugdwerkinitiatief kan in hetzelfde jaar niet van verschillende toelagen tegelijkertijd genieten.

Toelage voor onderhoudswerkzaamheden

Artikel 4
Onderhoudswerkzaamheden aan een gebouw in eigendom van het jeugdwerkinitiatief of in gebruik van het jeugdwerkinitiatief. Onder onderhoudswerkzaamheden worden de werken of aankopen verstaan die de kwaliteit of de veiligheid van de infrastructuur verbeteren. Denk hierbij aan werken aan technische installaties zoals elektriciteit of sanitair, werken om te voldoen aan brandpreventiemaatregelen, schilderwerken, vernieuwing meubilair of herstellingen die periodiek uitgevoerd moeten worden en die eigen zijn aan de huurder.

Artikel 5
De toelage voor onderhoudswerkzaamheden wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van 250,00 euro.

Artikel 6
De toelage voor onderhoudswerkzaamheden kan per erkend jeugdwerkinitiatief slechts één keer per twee jaar aangevraagd worden.

Artikel 7
De uitbetaling van de vergoeding voor onderhoudswerkzaamheden gebeurt in twee schijven. Een voorschot van 80% van het goedgekeurde bedrag en de overige 20% wordt uitbetaald na indiening van geldige betalingsbewijzen. Indien de kosten van uitvoering lager zijn dan het toegekende bedrag wordt het verschil in mindering gebracht.

Artikel 8
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor jeugdinfrastructuur in kader van onderhoudswerkzaamheden (zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement) dient het jeugdwerkinitiatief een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst Maaseik, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Indentificatiegegevens van het jeugdwerkinitiatief
 • Een motivering van de aanvraag
 • Een gedetailleerde omschrijving van de geplande werken of aankopen
 • Een kostenraming gebaseerd op offertevragen (offertes toevoegen)
 • Indien het gebouw geen eigendom is van het jeugdwerkinitiatief een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor de gevraagde onderhoudswerkzaamheden
 • Een attest dat garandeert dat het aanvragende jeugdwerkinitiatief nog minstens drie jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw/ lokalen kan beschikken

Toelage voor dringende herstellingswerken

Artikel 9
Dringende herstellingswerken aan een gebouw in eigendom van het jeugdwerkinitiatief of in gebruik van het jeugdwerkinitiatief. Onder dringende herstellingswerken worden dié werken verstaan die zich door niet- voorziene omstandigheden (buiten de normale verplichtingen inzake goed beheer van de infrastructuur) en die, om veiligheidredenen of omwille van het vrijwaren/ instandhouden van het gebouw of een gedeelte ervan, onmiddellijk of binnen een zeer kort tijdsbestek moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan herstellingswerken na brand of vandalisme, gesprongen waterleidingen, enz.

Artikel 10
De toelage voor dringende herstellingswerken kan enkel aangevraagd worden in uiterst dringende situaties en op advies van een ambtenaar van de stad Maaseik, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 11
De toelage voor dringende herstellingswerken wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van 1.000,00 euro.

Artikel 12
De uitbetaling van de vergoeding voor dringende herstellingswerken gebeurt na vaststelling door een ambtenaar van de Stad Maaseik, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen en na indiening van de geldige betalingsbewijzen.

Artikel 13
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor jeugdinfrastructuur in kader van dringende herstellingswerken (zoals omschreven in artikel 9 van dit reglement) dient het jeugdwerkinitiatief een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst Maaseik, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Indentificatiegegevens van het jeugdwerkinitiatief
 • Een motivering van de aanvraag
 • Een advies van de bevoegde ambtenaar van de Stad Maaseik, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen die de dringende situatie heeft vastgesteld
 • Een gedetailleerde omschrijving van de werken
 • Een kostenraming gebaseerd op offertevragen (offertes toevoegen)

Toelage voor energiebesparende maatregelen

Artikel 14
Energiebesparende maatregelen aan een gebouw in eigendom van het jeugdwerkinitiatief of in gebruik door het jeugdwerkinitiatief. Onder energiebesparende maatregelen worden alle werken verstaan die het energieverbruik van het gebouw gevoelig beperken. Bijvoorbeeld het plaatsen van isolatie, dubbele beglazing, spaarknop voor toilet, radiatorfolie, enz.

Artikel 15
De toelage voor energiebesparende maatregelen wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van 250,00 euro.

Artikel 16
Jeugdwerkinitiatieven die gehuisvest zijn in lokalen eigendom van het stadsbestuur Maaseik komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een toelage voor energiebesparende maatregelen.

Artikel 17
De toelage voor energiebesparende maatregelen kan per jeugdwerkinitiatief maximaal één keer per twee jaar aangevraagd worden.

Artikel 18
De uitbetaling van de vergoeding voor energiebesparende maatregelen gebeurt in twee schijven. Een voorschot van 80% van het goedgekeurde bedrag en de overige 20% wordt uitbetaald na indiening van geldige betalingsbewijzen. Indien de kosten van uitvoering lager zijn dan het toegekende bedrag wordt het verschil in mindering gebracht.

Artikel 19
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor jeugdinfrastructuur in kader van energiebesparende maatregelen (zoals omschreven in artikel 14 van dit reglement) dient het jeugdwerkinitiatief een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst Maaseik, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Identificatiegegevens van het jeugdwerkinitiatief
 • Een motivering van de aanvraag
 • Een gedetailleerde omschrijving van de geplande werken
 • Een kostenraming gebaseerd op offertevragen (offertes toevoegen)
 • Indien het gebouw geen eigendom is van het jeugdwerkinitiatief een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor de geplande werken
 • Een attest dat garandeert dat het aanvragende jeugdwerkinitiatief nog minstens drie jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw of lokalen kan beschikken

Toelage voor verbouwingswerken

Artikel 20
Verbouwingswerken aan een lokaal in eigen dom van het jeugdwerkinitiatief in gebruik van het jeugdwerkinitiatief. Onder verbouwingswerken wordt verstaan: werken aan een gebouw, een gedeelte van het gebouw of de aanhorigheden, die de structuur en de aard ervan niet wijzigen, doch enkel het gebouw op belangrijke wijze bijwerken, herstellen of versleten materialen of onderdelen vervangen en waarvoor overeenkomstig artikel 99 van het stedenbouwdecreet van 18.05.1999 geen bouwvergunning is vereist. Bijvoorbeeld dakwerken, gevelwerken of gevelschrijnwerken, werken aan de binnenstructuur om de stabiliteit en functionaliteit van het gebouw te verbeteren, enz.

Artikel 21
De toelage voor verbouwingswerken kan enkel aangevraagd worden op advies van een ambtenaar van de Stad Maaseik, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 22
De toelage voor verbouwingswerken wordt berekend op basis van de kostenraming of offertes en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van 6.000,00 euro.

Artikel 23
Jeugdwerkinitiatieven die gehuisvest zijn in lokalen eigendom van het stadsbestuur Maaseik komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een toelage voor verbouwingswerken.

Artikel 24
De toelage voor verbouwingswerken kan per jeugdwerkinitiatief slechts één keer per vijf jaar aangevraagd worden en dit voor 1 oktober van het lopende jaar.

Artikel 25
De uitbetaling van de vergoeding voor verbouwingswerken gebeurt na vaststelling en advies door een ambtenaar van de Stad Maaseik, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen en dit in twee schijven. Een voorschot van 80% van het goedgekeurde bedrag en de overige 20% wordt uitbetaald na indiening van geldige betalingsbewijzen. Indien de kosten van uitvoering lager zijn dan het toegekende bedrag wordt het verschil in mindering gebracht.

Artikel 26
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor jeugdinfrastructuur in kader van verbouwingswerken (zoals omschreven in artikel 20 van dit reglement) dient het jeugdwerkinitiatief een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst Maaseik, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Identificatiegegevens van het jeugdwerkinitiatief
 • Een motivering van de aanvraag
 • Een gedetailleerde omschrijving van de geplande werken
 • Een advies van de bevoegde ambtenaar van de Stad Maaseik, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, betreffende de geplande verbouwingswerken
 • Een kostenraming gebaseerd of offertevragen (offertes toevoegen)
 • Indien het gebouw geen eigendom is van het jeugdwerkinitiatief een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor de gevraagde verbouwingswerken
 • Een attest dat garandeert dat het aanvragende jeugdwerkinitiatief nog minstens vijf jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw/ lokalen kan beschikken

Artikel 27
De uitvoering van de werken in kader van onderhoudswerkzaamheden, dringende herstellingswerken, energiebesparende maatregelen of verbouwingswerken aan een jeugdinfrastructuur moeten binnen een termijn van twee jaar na uitbetaling van het voorschot van de toelage gerealiseerd zijn.

Artikel 28
Na indiening van de aanvraag tot het bekomen van een toelage voor jeugdinfrastructuur in kader van onderhoudswerkzaamheden, dringende herstellingswerken, energiebesparende maatregelen of verbouwingswerken zal de jeugddienst een dossier opmaken dat ter advies wordt voorgelegd aan de stedelijke Jeugdraad Maaseik. Vervolgens zal het volledig dossier, met inbegrip van het advies van de jeugdraad Maaseik, overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen zal haar gemotiveerde beslissing ter kennis geven aan de stedelijke Jeugdraad Maaseik en aan het aanvragende jeugdwerkinitiatief.

Artikel 29
De uitbetaling van de toelage voor jeugdinfrastructuur in kader van onderhoudswerkzaamheden, dringende herstellingswerken, energiebesparende maatregelen of verbouwingswerken gebeurt op bevel van het College van Burgemeester en Schepenen

Artikel 30
Elke aanvrager, die krachtens deze reglementering een toelage voor jeugdinfrastructuur wenst te bekomen moet de controle vanuit het stadsbestuur Maaseik aanvaarden, ook inzake de degelijke aanwending van de betoelaging waarvoor zij bedoelt is. Een ambtenaar van de Stad Maaseik, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, zal de aanvraag controleren en kan aan het jeugdwerkinitiatief steeds bijkomende inlichtingen of documenten ter controle opvragen. Indien blijkt dat er onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van de reglementering niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om geen toelage toe te kennen en zelfs overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betoelaging.