Reglement werkingssubsidies

Gemeenteraad 30/06/2008

Artikel 1
Om in aanmerking te komen voor een stedelijke werkingstoelage dient het aanvragende initiatief erkend te zijn als jeugdwerkinitiatief. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in het reglement ter erkenning van jeugdwerkinitiatieven.

In het reglement ter betoelaging van erkende jeugdwerkinitiatieven wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen, jeugdafdelingen van politieke verenigingen en jeugdhuizen of andere erkende jeugdontmoetingsplaatsen.

Artikel 2
Ieder erkend jeugdwerkinitiatief kan rekenen op een basistoelage van 125,00 euro. De overige toelagen per vereniging worden berekend door deze toelagen te delen door het aantal verenigingen, speelpleinwerkingen, jeugdafdelingen van politieke verenigingen en jeugdhuizen of andere jeugdontmoetingsplaatsen, die aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen.

Artikel 3
Alle jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking wensen te komen voor betoelaging dienen jaarlijks, voor 1 oktober, een betoelagingsaanvraag te richten tot het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik. Deze aanvraag dient te bevatten:

Voor jeugdverenigingen:

 • Identificatiegegevens van het aanvragende initiatief
 • Identificatiegegevens van de bestuursleden
 • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort dient te worden en bijhorend rekeningnummer
 • Een attest van de verzekeringsmaatschappij betreffende het aantal leden en leiding dat verzekerd is
 • Een lijst van gebrevetteerde (cursus in het jeugdwerk, georganiseerd door een erkende organisatie) en niet- gebrevetteerde animatoren
 • De ledenlijst met vermelding van naam en adres
 • Jaarprogramma van het voorbije werkingsjaar (1 september tot en met 31 augustus)

Voor speelpleinwerkingen:

 • Identificatiegegevens van het aanvragende initiatief
 • Identificatiegegevens van de bestuursleden
 • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort dient te worden en bijhorend rekeningnummer
 • Aanwezigheidslijsten van de leden per activiteit. Een lid wordt enkel als lid erkend indien deze 22,5 uur activiteit gevolgd heeft
 • Een lijst van gebrevetteerde (cursus in het jeugdwerk, georganiseerd door een erkende organisatie) en niet- gebrevetteerde animatoren
 • De ledenlijst met vermelding van naam en adres.

Voor jeugdafdelingen van politieke verenigingen:

 • Identificatiegegevens van het aanvragende initiatief
 • Identificatiegegevens van de bestuursleden
 • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort dient te worden en bijhorend rekeningnummer
 • Aanwezigheidslijsten van de leden per activiteit. Een lid wordt enkel als lid erkend indien deze 22,5 uur activiteit gevolgd heeft
 • Als lid worden enkel jeugdigen tot 25 jaar, woonachtig in Maaseik, in rekening genomen
 • Een jaarprogramma van het voorbije werkjaar (september tot augustus)
 • Een ledenlijst met vermelding van naam en leeftijd

Voor jeugdhuizen of erkende jeugdontmoetingsplaatsen:

 • Identificatiegegevens van het aanvragende initiatief
 • Identificatiegegevens van de bestuursleden
 • Het rekeningnummer waarop de toelage gestort dient te worden en bijhorend rekeningnummer
 • Jaarprogramma of openingsuren van het voorbije werkjaar (1 september tot 31 augustus)
 • De georganiseerde activiteiten moeten bewezen worden aan de hand van affiches, jaarverslagen, folders, enz.

Artikel 4
Puntensysteem voor de berekening van de werkingstoelagen, wetende dat 1 punt overeenkomt met 13,01 euro.

Voor jeugdverenigingen:

 • Ieder lid gedomicilieerd in Maaseik: 1 punt
 • Ieder lid gedomicilieerd in een andere gemeente: ½ punt
 • Niet- gebrevetteerde animatoren: 1 punt
 • Gebrevetteerde animatoren: 2 punten
 • Bestuursleden (maximaal 3): 3 punten

Voor speelpleinwerkingen:

 • Ieder lid gedomicilieerd in Maaseik: 1 punt
 • Ieder lid gedomicilieerd in een andere gemeente: ½ punt
 • Niet- gebrevetteerde animatoren: 1 punt
 • Gebrevetteerde animatoren: 2 punten
 • Bestuursleden (maximaal 3): 3 punten

Voor jeugdafdelingen van politieke verenigingen:

 • Ieder lid gedomicilieerd in Maaseik: 1 punt
 • Bestuursleden (maximaal 3): 3 punten

Voor jeugdhuizen of erkende jeugdontmoetingsplaatsen

 • Per openingsdag: 1 punt
 • Per zelf georganiseerde activiteit: 1,5 punt

Indien een zelf georganiseerde activiteit samenvalt met de openingsuren, wordt slechts één van beide in rekening genomen.

Artikel 5
De formulieren worden ter goeder trouw ingevuld door de jeugdwerkingen. Indien er grote tekortkomingen vastgesteld worden, zullen de onrechtmatig uitgekeerde toelagen door het stadsbestuur teruggevorderd worden.

Indien de aanvraagformulieren niet tijdig binnengebracht zijn bij de jeugddienst, volgt een schorsing van één jaar, die bekrachtigd wordt door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad. Concreet betekend dit dat het jeugdwerkinitiatief in dat jaar géén werkingssubsidies zal ontvangen.

Artikel 6
Een erkende jeugdvereniging dat in kader van dit reglement een aanvraag indient tot het bekomen van werkingssubsidies, mag in datzelfde jaar geen werkingstoelage aanvragen in kader van een ander stedelijk reglement, met uitzondering van een tussenkomst in kampvervoer of materiële ondersteuning via de uitleendienst.

Artikel 7
Een door het stadsbestuur erkend jeugdwerkinitiatief kan in het jaar van de erkenningsaanvraag een voorschot van 500,00 euro ontvangen. Dit bedrag wordt toegekend uiterlijk 1 maand nadat het stadsbestuur het initiatief als jeugdwerkinitiatief heeft erkend. Bij de eerstvolgende berekening van de toelagen op basis van het aantal leden, wordt dit voorschot verrekend met het bedrag waar het jeugdwerkinitiatief recht op heeft. Als het toegekende voorschot hoger is dan het trekkingsrecht, zal het stadsbestuur het bedrag dat teveel werd toegekend, terugvorderen van het jeugdwerkinitiatief.

Artikel 8
Nadat alle aan vragen tot het bekomen van werkingssubsidies door de jeugddienst zijn gebundeld en berekend, zal deze een dossier opmaken dat ter advies wordt voorgelegd aan de jeugdraad. Vervolgens zal het dossier ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Bij goedkeuring van de toelagen zal het schepencollege deze betaalbaar stellen via de stedelijke rekendienst en voor uitvoering overmaken aan de stadsontvanger, die ze zal overschrijven op het rekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief.

Artikel 9
Aangezien de einddatum voor het indienen van de betoelagingsaanvraag 1 oktober is en aangezien de toelagen worden berekend op basis van één werkingsjaar, zal het stadsbestuur zich voor de berekening van de toelagen baseren op de gekende gegevens van 1 september tot 31 augustus.

Artikel 10
Als op 1 november van het lopende jaar blijkt dat er op de begrotingspost voor betoelaging van het jeugdwerk nog fondsen niet zijn aangerekend, zullen deze in de eerste plaats aangewend worden om de tekorten te compenseren die zich kunnen voordoen bij de aanrekening van de toelagen. Als er dan nog niet aangerekende fondsen zijn, worden deze als toelage overgemaakt aan de jeugdhuizen met een actieve programmatie, die zich op dat moment in de gemeente bevinden en waarbij er voor elke deelgemeente een som gereserveerd wordt in verhouding tot het aantal inwoners van 14 tot 25 jaar. Deze jeugdhuizen kunnen dit geld enkel aanwenden ter uitvoering van jeugdwerkactiviteiten. Als er in een deelgemeente meerdere jeugdhuizen met een actieve programmatie zijn, wordt het gereserveerde deel voor die deelgemeente gelijk verdeeld over de betrokken jeugdhuizen.