Retributie inzake het ter beschikking stellen van geluidsbegrenzers

Artikel 1:
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een retributie geheven op het ter beschikking stellen van geluidsbegrenzers.

Artikel 2:
Het tarief per geluidsbegrenzer wordt vastgesteld op 74,50 EUR voor de eerste dag en op 12,50 EUR voor elke bijkomende dag.

Artikel 3:
Bij het ter beschikking stellen van de geluidsbegrenzer is er tevens een waarborg verschuldigd van 50,00 EUR per geluidsbegrenzer.
Deze waarborg dient op voorhand te worden betaald en zal terugbetaald worden bij de inlevering van de geluidsbegrenzer, op voorwaarde dat geen fouten of schade werden vastgesteld of wanneer na een controletest de goede werking van het toestel werd vastgesteld.
Indien er echter bij de inlevering een defect of schade wordt vastgesteld, zal de waarborg ingehouden worden tot dekking van de kosten.

Artikel 4:
De retributie is onmiddellijk betaalbaar op eenvoudig verzoek van de financieel beheerder, door storting aan de kas van de stad of door storting of overschrijving op de rekening van de stad.

Artikel 5:
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij direct of indirect, vrijwillig of onvrijwillig oorzaak of aanleiding waren tot het plaatsen van de geluidsbegrenzer of er om verzochten.

Artikel 6:
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk worden ingevorderd.

Artikel 7:
Afschrift van dit besluit wordt voor toezicht gezonden aan de Hogere Overheid.

Contactinformatie