Retributie op het gebruik van een standplaats op het woonwagenterrein

Artikel 1:
Vanaf het aanslagjaar 2014 wordt voor het plaatsen van ambulante woongelegenheden op het woonwagenpark  "Engerhoven"  ten voordele van de Stad Maaseik een standgeld geheven. De retributie per standplaats wordt vastgesteld op 35 EUR per maand, te betalen voor de eerste van iedere maand. Elke begonnen maand wordt voor een volle maand aangerekend. 

Artikel 2:
Onder standplaats dient te worden verstaan : de ruimte die wordt ingenomen door één gezin.

Artikel 3: 
Alvorens een door de Burgemeester toegekende standplaats in gebruik kan worden genomen, moet een borgsom van 75 EUR en de eerste maandelijkse retributie ten bedrage van 35 EUR betaald te worden.

Artikel 4:
De invordering van de verschuldigde rechten gebeurt tegen kwijting afgeleverd door de stadsontvanger. Bij weigering van betaling van de verschuldigde rechten, gebeurt de  invordering hiervan langs burgerrechterlijke weg.

Artikel 5:
Dit besluit zal voor toezicht aan de Hogere Overheid worden gezonden.

Contactinformatie