Retributie op het opzoeken en bezorgen van administratieve inlichtingen

Artikel 1 :

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt er een gemeenteretributie ingevoerd voor het opzoeken en bezorgen, door het gemeentebestuur, van eender welke administratieve inlichtingen, met inbegrip, met name, van het opmaken van eender welke statistieken.

Artikel 2 :

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de inlichting vraagt.

Artikel 3 :

De retributie wordt vastgesteld op 1,50 EUR per inlichting.

Als de vraag meer dan een uur werk van de stadsambtenaren vergt, is de retributie vastgesteld op 15 EUR per uur en wordt ieder onderdeel van een uur, meer dan het eerste, aangerekend als een volledig

Artikel 4 :

De retributie wordt ter plaatse betaald.

Artikel 5 :

Bij gebrek van betaling zal de retributie burgerrechterlijk worden ingevorderd

Contactinformatie