rup_1.jpg

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Wat?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een RUP bevat een kaart en een tekst die stedenbouwkundige voorschriften vastlegt. Die voorschriften gaan vaak een stuk verder dan louter de bestemming van de grond. Het plan kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP's meteen alle gewestplannen gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA's geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt. Geldt een ruimtelijk uitvoeringsplan uitsluitend voor een deelgebied van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een spoorlijn), dan valt het bestemmingsplan ook alleen weg voor dat deel.

Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen aangemaakt:

  • op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
  • op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
  • op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Procedure

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt het initiatief voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ontwerp van gemeentelijk RUP wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Vervolgens wordt het plan gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij iedere burger of vereniging de kans krijgt het plan in te kijken bij de dienst Stedenbouw en eventueel bezwaren of opmerkingen in te dienen. Opmerkingen of bezwaren op het RUP moeten vóór het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden aan de GECORO of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst ruimtelijke ordening. Na het deskundig advies van de GECORO kunnen beperkte aanpassingen aan het plan gebeuren in functie van de gemaakte opmerkingen en bezwaren. De gemeenteraad kan dan het plan definitief vaststellen en ter goedkeuring overmaken aan de deputatie. Het RUP treedt pas in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad. Dit betekent dat elke gemeente een GECORO moet oprichten en de leden hiervan moet benoemen. De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, onder andere bij de totstandkoming van het GRSP en de RUP's, en de stedenbouwkundige verordeningen. De Commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid. Naast bovengenoemde verplichte opdrachten kan de GECORO evenwel op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO kan los van een adviesvraag opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Gemeentelijk RUP

ATM grafisch plan
ATM toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschiften
ATM onteigeningsplan

Binnenstad grafisch plan
Binnenstad toelichtingsnota en voorschriften

Engerhoven grafisch plan
Engerhoven onteigeningsplan
Engerhoven toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

Heppeneert grafisch plan
Heppeneert Stedenbouwkundige voorschriften
Heppeneert toelichtingsnota

Houtzagerij Swennen grafisch plan
Houtzagerij Swennen voorschriften
Houtzagerij Swennen toelichtingsnota

Koosterbempden grafisch plan
Kloosterbempden toelichtingsnota

Leemhoek grafisch plan
Leemhoek toelichtingsnota
Leemhoek Stedenbouwkundige voorschriften

Stad aan de Maas grafisch plan
Stad aan de Maas toelichtingsnota
Stad aan de Maas stedenbouwkundige voorschriften

Vesting grafisch plan
Vesting uitvoeringsplan
Vesting toelichtingsnota
Vesting stedenbouwkundige voorschriften

Jeugdverblijfplaatsen

Berkenhof grafisch plan
Berkenhof GRUP

De Start grafisch plan
De Start GRUP

Driege grafisch plan
Driege GRUP

Houtenveld grafisch plan
Houtenveld GRUP

Zandhoek grafisch plan
Zandhoek GRUP

Provinciaal RUP

Jagersborg grafisch plan
Jagersborg PRUP
Jagersborg toelichtingsnota

afbakening kleinstedelijk gebied Maaseik grafisch plan 1
afbakening kleinstedelijk gebied Maaseik grafisch plan 3
afbakening kleinstedelijk gebied Maaseik grafisch plan 4
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften 

RWZI Neeroeteren Stedenbouwkundige voorschriften
RWZI Neeroeteren toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

't Woud Stedenbouwkundige voorschriften 
't Woud grafisch plan

Zuidelijke stadsrand Maaseik - Grafisch plan - definitieve vastsgtelling
Zuidelijke stadsrand Maaseik - Plan bestaande feitelijke en juridische toestand - Definitieve vaststelling
Zuidelijke stadsrand Maaseik - Stedenbouwkundige voorschriften - Definitieve vaststelling
Zuidelijke stadsrand Maaseik - Toelichtingsnota - Definitieve vaststelling
Zuidelijke stadsrand Maaseik - Milieuscreening - december 2014
Zuidelijke stadsrand Maaseik - Beslissing dienst MER screening 2013

Gewestelijk RUP

Elerweerd grafisch plan
Elerweerd toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

Leeuwerikhof grafisch plan
Leeuwerikhof stedenbouskundige voorschriften
Leeuwerikhof toelichtingsnota

BPA's

BPA Kol. Aertsplein
BPA Kol. Aertsplein voorschriften

BPA Neeroeteren centrum
BPA Neeroeteren centrum voorschriften

BPA Wurfelderbosschen grafisch plan
BPA Wurfelderbosschen stedenbouwkundige voorschriften
BPA Wurfelderbosschen toelichtingsnota
BPA Wurfelderbosschen onteigeningsplan

BPA Berg het gehucht grafisch plan
BPA Berg het gehucht legende
BPA Berg het gehucht voorschriften

BPA Dorperveld grafisch plan
BPA Dorperveld voorschriften

BPA Sportlaan plan
BPA Sportlaan voorschriften