Subsidie kampvervoer

Toepassingsgebied

Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur subsidies aan erkende jeugdwerkinitiatieven voor het vervoer van materiaal van en naar de kampplaats. Deze subsidie bestaat uit een logistieke ondersteuning (kampvervoer) of een financiële ondersteuning (kampvervoersubsidie).

  • Kampvervoer: erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen op werkdagen kosteloos (met uitzondering van eventuele tolkosten) beroep doen op vervoer van materiaal van en naar de kampplaats. Onder kampvervoer wordt vervoer van kampmateriaal aan het begin en het einde van het kamp verstaan. Het kampvervoer wordt verzorgd door de technische dienst van de Stad Maaseik.

  • Kampvervoer door de technische dienst: maximum één jeugdvereniging per dag, in een straal van maximum 200km van Maaseik, onder voorbehoud van een gunstig advies van de technische dienst en beschikbaarheid van chauffeurs.
  • Kampvervoersubsidie: erkende jeugdwerkinitiatieven die ondersteuning aanvragen voor kampvervoer in het weekend, op feestdagen, voor het vervoer naar het buitenland of in straal van meer dan 200km van Maaseik, bij een negatief advies van de technische dienst of bij een gebrek aan chauffeurs kunnen de kampvervoersubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie kampvervoer dient het aanvragende initiatief als jeugdwerkinitiatief erkend te zijn. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in artikel 2-5 van het betrokken reglement (hoofdstuk 1 – 1.1 erkenning als jeugdwerkinitiatief). De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor het vervoer van materiaal en bijgevolg niet voor personenvervoer.

Procedure

Kampvervoer of de kampvervoersubsidie kan één keer per jaar aangevraagd worden door de betoelagingsaanvraag uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van het jeugdkamp te bezorgen aan het stadsbestuur, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be. De aanvraag dient te bevatten:

  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de kampplaats

Bedrag

  • Vervoer van kampmateriaal door de technische dienst van de Stad Maaseik is gratis met uitzondering van eventuele tolkosten. Deze ondersteuning is enkel mogelijk na advies van de technische dienst en mits beschikbaarheid van chauffeurs.
  • De kampvervoersubsidie bedraagt € 200,00

Controle en beoordeling

Subsidieaanvragen voor kampvervoer kunnen ten alle tijden gecontroleerd worden door een personeelslid van de Stad Maaseik. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing over de subsidie kampvervoer, na schriftelijk advies van de Jeugdraad Maaseik.