Subsidie voor kadervorming

Toepassingsgebied

Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur subsidies aan jongeren die een kadervormingscursus volgen bij een door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Afdeling Jeugd) erkende organisatie. Het betreft volgende vormingscursussen:

  • Cursussen binnen het jeugdwerk, met het oog op de animatie en de begeleiding van kinderen en jongeren in hun vrije tijd.
  • Cursussen die verband houden met technieken en/ of vaardigheden die een meerwaarde betekenen voor de jeugdwerking.

    De volgende cursussen komen niet in aanmerking voor deze subsidie:
  • Beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding (specialisatiejaar)
  • Cursussen die uitsluitend een opleiding of een vervolmaking in een sporttak beogen

Voorwaarden

Jongeren tot en met 25 jaar, woonachtig in Maaseik, komen in aanmerking voor deze subsidie. Bij de tussenkomst in het volgen van een kadervorming wordt een onderscheid gemaakt tussen jongeren die, op het moment van de aanvraag, lid zijn van een jeugdwerkinitiatief in Maaseik en jongeren die, op het moment van de aanvraag,  geen- lid zijn van een jeugdwerkinitiatief in Maaseik. Eenzelfde vormingssubsidie kan niet in twee verschillende gemeentes aangevraagd worden.

Procedure

Een aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor kadervorming dient binnen de 3 maanden na het volgen van de cursus schriftelijk gericht te worden aan het stadbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be en dient één van volgende documenten te bevatten:

  • Een ingevuld aanvraagformulier als lid van een jeugdwerkinitiatief in Maaseik aangevuld met een kopie van het attest van deelname dat door de vormingsinstantie wordt uitgereikt bij afloop van de cursus OF
  • Een ingevuld aanvraagformulier als niet- lid van een jeugdwerkinitiatief in Maaseik aangevuld met een kopie van het attest van deelname dat door de vormingsinstantie wordt uitgereikt bij afloop van de cursus.

Bedrag

Jongeren die een aanvraagformulier indienen als lid van een jeugdwerkinitiatief in Maaseik ontvangen een terugbetaling van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 200,00 per gevolgde cursus.

Jongeren die een aanvraag indienen als niet- lid van een jeugdwerkinitiatief in Maaseik ontvangen een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 100,00 per gevolgde cursus. 

Controle en beoordeling

Een ambtenaar belast met jeugdaangelegenheden kan ten alle tijden de vormingsorganisatie contacteren om de juistheid na te gaan. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing over de subsidieaanvraag voor kadervorming, na schriftelijk advies van de Jeugdraad Maaseik.