Subsidies voor jeugdinfrastructuur

Toepassingsgebied

Via dit reglement wil het stadsbestuur van Maaseik lokale jeugdwerkinitiatieven financieel ondersteunen in de uitbouw en de instandhouding van hun jeugdinfrastructuur, binnen de grenzen van de kredieten, voorzien in de jaarlijkse stedelijke begroting en overeenkomstig onderstaande bepalingen.

Het reglement jeugdinfrastructuur maakt een onderscheid tussen:

 • Een toelage voor onderhoudswerkzaamheden
  • Werken of aankopen die de kwaliteit of de veiligheid van de jeugdinfrastructuur verbeteren. Denk hierbij aan werken aan technische installaties zoals elektriciteit of sanitair, schilderwerken, vernieuwen van meubilair, periodieke herstellingswerken, enz
 • Een toelage voor energiebesparende maatregelen
  • Werken of aankopen die het energieverbruik van de jeugdinfrastructuur beperken. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van isolatie, dubbele beglazing, spaarknop voor het toilet, radiatorfolie, enz.
 • Een toelage voor verbouwingswerken
  • Werken aan een gebouw, een gedeelte van het gebouw of de aanhorigheden die de structuur en de aard ervan niet wijzigen, doch het gebouw op belangrijke wijze bijwerken, herstellen of versleten materialen of onderdelen vervangen. Bijvoorbeeld dakwerken, gevel(schrijn)werken, werken aan de binnenstructuur om de stabiliteit en functionaliteit van het gebouw te verbeteren, verbeteren van de integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap, enz.
 • Een toelage voor de inrichting van de directe buitenomgeving aan het jeugdlokaal
  • Werken of aankopen die een meerwaarde betekenen voor de buiteninrichting aan jeugdlokalen. Denk hierbij aan het plaatsen van fietsenrekken, buitenverlichting, asfalteren van toegangswegen, aanleggen van een zandbak, aanleggen van natuurlijke speelelementen, plaatsen van zitbanken, enz.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor jeugdinfrastructuur dient het aanvragende initiatief aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Als jeugdwerkinitiatief van Maaseik erkend zijn (zie hoofdstuk 1).
 • Jeugdinfrastructuur betreffen gelegen op grondgebied van Maaseik
 • Jeugdinfrastructuur betreffen die eigendom is van de vereniging of waarvan de vereniging kan aantonen dat zij zelf instaat voor het beheer van de gehuurde lokalen.
 • De subsidie voor energiebesparende maatregelen en verbouwingswerken kan niet aangevraagd worden door jeugdwerkinitiatieven waarvan de kosten nominatief in het stedelijk budget zijn opgenomen (m.a.w. jeugdwerkinitiatieven die gebruik maken van de stedelijke infrastructuur).
 • De subsidie voor jeugdinfrastructuur

Procedure

De subsidie voor jeugdinfrastructuur kan aangevraagd worden door een betoelagingsaanvraag te richten aan het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be. Per jaar zijn er twee indieningsdata, namelijk 31 januari en 31 augustus.   De aanvraag dient te bevatten:

 • Toelage voor onderhoudswerkzaamheden:
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Gedetailleerde omschrijving van de geplande werken of aankopen
  • Een kostenraming gebaseerd of offertevragen (offertes toevoegen)
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebouw voor de geplande werkzaamheden
  • Een attest dat garandeert dat het aanvragende jeugdwerkinitiatief nog minstens drie jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw/ lokalen kan beschikken.
 • Toelage voor energiebesparende maatregelen:
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Gedetailleerde omschrijving van de geplande werken of aankopen
  • Een kostenraming gebaseerd of offertevragen (offertes toevoegen)
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebouw voor de geplande werkzaamheden
  • Een attest dat garandeert dat het aanvragende jeugdwerkinitiatief nog minstens drie jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw/ lokalen kan beschikken.
 • Toelage voor verbouwingswerken:
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Gedetailleerde omschrijving van de geplande werken
  • Een advies van een ambtenaar van de stad Maaseik, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, betreffende de geplande verbouwingswerken.
  • Een kostenraming gebaseerd op offertevragen (offertes toevoegen).
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebouw voor de geplande werkzaamheden
  • Een attest dat garandeert dat het aanvragende initiatief nog minstens vijf jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw/ lokalen kan beschikken.
 • Toelage voor de inrichting van de directe buitenomgeving aan jeugdlokalen:
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Gedetailleerde omschrijving van de geplande werken
  • Een kostenraming gebaseerd op offertevragen (offertes toevoegen).
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein voor de geplande werkzaamheden
  • Een attest dat garandeert dat het aanvragende initiatief nog minstens drie jaar na aanvraag van deze toelage over het gebouw en bijhorende terreinen kan beschikken
  • Bij een gedeeld gebruik van de directe omgeving: een schriftelijke toestemming van alle erkende jeugdwerkinitiatieven die de buitenruimte gebruiken voor de geplande werkzaamheden.

Bedrag

 • Toelage voor onderhoudswerken

  De toelage wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van € 250,00. Deze toelage kan per jeugdwerkinitiatief één keer per twee jaar aangevraagd worden. De uitbetaling van de toelage gebeurt na indiening van geldige betaalbewijzen.

 • Toelage voor energiebesparende maatregelen

  De toelage wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van € 250,00. Deze toelage kan per jeugdwerkinitiatief één keer per twee jaar aangevraagd worden. De uitbetaling van de toelage gebeurt na indiening van geldige betaalbewijzen.
 • Toelage voor verbouwingswerken

  De toelage wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van € 6.000,00. Deze toelage kan per jeugdwerkinitiatief één keer per vijf jaar aangevraagd worden. De uitbetaling van de toelage voor verbouwingswerken gebeurt na vaststelling door een ambtenaar van de Stad Maaseik, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen en dit in twee schijven. Een voorschot van 80% van het goedgekeurde bedrag en de overige 20% na indiening van geldige betalingsbewijzen/ facturen. Indien de kosten van uitvoering lager zijn dan het toegekende voorschot, wordt het verschil in mindering gebracht.
 • Toelage voor de inrichting van de directe buitenomgeving aan jeugdlokalen

  De toelage wordt berekend op basis van de prijsofferte of raming van de werken en dekt enkel de gemaakte kosten met een maximum van € 2.000,00. Deze toelage kan per terrein of buitenruimte één keer per drie jaar aangevraagd worden. De uitbetaling van de toelage voor de inrichting van de directe omgeving aan jeugdlokalen gebeurt in twee schijven. Een voorschot van 80% van het goedgekeurde bedrag en de overige 20% na indiening van geldige betalingsbewijzen. Indien blijkt dat de kosten van uitvoering lager zijn dan het toegekende voorschot, wordt het verschil in mindering gebracht.

De subsidie voor jeugdinfrastructuur wordt enkel uitbetaald aan de vereniging die de infrastructuur gebruikt en bijgevolg niet aan de verhuurder.

Controle en beoordeling

De uitvoering van de werken in kader van jeugdinfrastructuur dienen binnen een termijn van één jaar na uitbetaling van het voorschot van de toelage gerealiseerd te zijn. Elke aanvrager die een toelage voor jeugdinfrastructuur wenst te bekomen, moet controle vanuit het stadsbestuur aanvaarden, ook inzake de degelijke aanwending van de betoelaging waarvoor deze bedoelt is. Een ambtenaar van de Stad Maaseik kan de aanvraag controleren en steeds bijkomende inlichtingen of documenten ter controle opvragen. Indien blijkt dat er onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van de reglementering niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om geen toelage toe te kennen of overgaan tot een gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Het College van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de subsidieaanvraag, na schriftelijk advies van de Jeugdraad Maaseik.