sportvereniging.jpg

Subsidies voor sportverenigingen

 

SUBSIDIËRING 2020-2026 VOOR SPORTVERENIGINGEN

Deze subsidies worden enkel toegekend aan erkende sportverenigingen met een jeugdwerking, die aangesloten zijn bij een Vlaamse erkende sportfederatie en die ‘ sport voor allen’ beoefenen, met name de brede sportbeoefening die individueel of in ploegverband wordt beoefend met een competitief of recreatief karakter met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog niveau.

Een sportvereniging stelt een groepering voor van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, met als primaire doelstelling de sportbeoefening en sportactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat.

Jeugdsport is sportdeelname/sportbeoefening van kinderen tot en met 18 jaar. De leden van de sportclubs met een mentale of fysieke beperkingen worden gelijkgeschakeld aan jeugd.

Jeugdsportbegeleider of JSB is een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Jeugdsportcoördinator of JSC is een gediplomeerde sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het sportbeleid in een sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak. Deze JSB’s en JSC’s die voor subsidiëring in aanmerking komen moeten gedurende een volledig sportseizoen actief zijn in de club.

Sportkwalificaties hebben betrekking op sport specifieke diploma’s /getuigschriften of attesten, uitgereikt door de VTS (Vlaamse Trainingsschool) of daarmee geassimileerd. De goedgekeurde VTS- lijst van sportkwalificaties (categorie 0 tot 10) wordt gehanteerd om het opleidingsniveau van de

sporttechnische begeleiders (JSB’s en JSC’s) te bepalen. Buitenlandse diploma’s dienen gehomologeerd te worden door VTS en 1 maand voor de sluiting van de aanvraagprocedure ingediend te worden.

Een sportvereniging kan enkel subsidies ontvangen als ze een structureel activiteitenaanbod (of een afdeling) heeft op het grondgebied Maaseik en minimum 10 jeugdleden heeft. Jaarlijks dienen de clubs een jeugdledenlijst in, afgeleverd door de federatie evenals een lijst met de leden met een beperking. De lijst vermeldt de geboortedatum en de woonplaats van de leden.

Alle clubs worden betoelaagd in verhouding tot het aantal jeugdige sporters die woonachtig zijn in Maaseik.

Sportverenigingen die lokale subsidies ontvangen via een ander kanaal kunnen geen subsidies meer ontvangen via dit reglement.

De verdeling van de subsidiebedragen gebeurt op basis van een puntensysteem, als volgt:

 • het respectievelijke subsidiebedrag wordt gedeeld door het totale aantal gescoorde punten, hierop wordt de verdeelsleutel toegepast om zo het basisbedrag per punt te bekomen;
 • dit basisbedrag wordt vermenigvuldigd met het gescoorde aantal punten per vereniging om zo te komen tot het toegekende subsidiebedrag per vereniging.

 

De sportdienst zal, overeenkomstig de voorgestelde normen, de subsidies per vereniging berekenen.

Het werkjaar loopt van vanaf 1 juli tot 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Jaarlijks voor 1 augustus dienen de verenigingen, die voor betoelaging in aanmerking wensen te komen, de subsidieaanvragen met alle bijlagen digitaal in bij de sportdienst.

Het globale verdelingsontwerp wordt aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het lopende kalenderjaar.

Controle op de naleving der voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens, kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden, door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het college van burgemeester en schepenen. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting van de betreffende vereniging voor alle toelagen van het betreffende werkjaar en de eerst volgende twee jaren. Indien na controle door een bevoegde ambtenaar, blijkt dat een club foutieve of fictieve gegevens opgaf, met de bedoeling om te frauderen of wanneer de daartoe aangestelde persoon geen toelating krijgt tot de nodige controle, kan het college van burgemeester en schepenen, de betrokken club voor twee jaar uitsluiten van deze subsidiëring en de verkregen subsidie terugvorderen.

 

Directe financiële ondersteuning van de sportclubs via een doelgericht subsidiereglement metkwaliteitscriteria.

 

Luik 1: toekenning van subsidies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 1 van het

 ’ Sport voor Allen- decreet’ op basis van een puntenstelsel.

 

Deze subsidie beoogt de reguliere werking van de sportclubs kwalitatief te bevorderen en te verbeteren.

Het totale bedrag dat jaarlijks zal worden besteed aan dit luik 1 bedraagt 18.000 euro .

 

Subsidiepunten die worden toegekend aan de clubs.

 

 1. Bestuurlijk kader en structuur.
  1. Bestuursleden die een erkende bijscholing/opleiding volgden.
   • 1 punt per bestuurslid dat tijdens het subsidiejaar een erkende opleiding/bijscholing volgt m.b.t. het besturen van een sportvereniging (bijlage 1).
   • 2 punten per bestuurslid dat een bijscholing/opleiding volgt die door de sportdienst wordt georganiseerd.
  2. Duidelijke clubstructuur.
   • 1 punt voor het hebben van een organogram (bijlage 2) met vermelding van functies, adressen en coördinaten van verantwoordelijken en eventueel commissies.
   • 1 punt voor het voorleggen van een beleidsplan (bijlage 3).
   • 1 punt voor het voorleggen van een financieel plan (bijlage 4).
    De plannen moeten voldoen aan de modaliteiten, opgezet door de sportdienst. Het organogram, het beleids- en financieel plan moeten worden gecommuniceerd met de leden.
  3. Deelname aan het sportplatform.
   • 1 punt voor aanwezigheid en participatie aan het sportplatform. De aanwezigheidslijst geldt als bewijs.
  4. Administratief.
   • 250 euro voor het oprichten van een VZW in het werkjaar (kopies publicatie staatsblad bijvoegen - bijlage 5).
   • 1 punt indien de club het vzw-statuut heeft.
  5. Sportief.
   • 2 punten voor het organiseren van (recreatieve) activiteiten (bv. tornooien – maximum 3 activiteiten - bijlage 6).
   • 1 punt voor het volgen van bijscholing door jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren (bijlage 7).
  6. Organisaties.
   1. 2 punten voor het organiseren van sportieve club nevenactiviteiten (maximum 3 activiteiten - bijlage 8)
 2. Communicatie.
  1. Website-adres op te geven en te linken aan de website van de stad.
   • 1 punt indien de sportclub beschikt over een up to date website met volgende inhoud: algemene werking, contactgegevens van het bestuur en sporttechnisch kader, lidgelden, trainingsuren, activiteiten(kalender), enz.
   • 1 punt voor een elektronische nieuwsbrief (jaarlijks minimaal 5x uitgeven en sportdienst opnemen in de mailinglijst). sport@maaseik.be
 3. Doelgroepen.
  • 2 punten voor gedifferentieerde lidgelden vanaf twee kinderen in een gezin.
  • 2 punten voor mogelijkheid tot gespreide betaling van lidgelden (moet op website staan - bijlage 9).
  • 5 punten voor een werking/aanbod voor leden met een beperking (activiteiten te bewijzen via een activiteitenkalender - bijlage 10).
 4. Sportpromotie/sportaanbod.
 • 3 punten voor het organiseren van een open sportkamp (externaat – ook voor niet leden toegankelijk) van minimum 3 dagen. Indien de club meerdere sportkampen organiseert: 3 punten per sportkamp voor de eerste 3 kampen; van 4 tot 7 kampen: 2 punten per kamp en vanaf 8 kampen: 1 punt per kamp (bijlage 11)
 • 2 punten voor deelname/meewerken aan acties van de sportdienst – acties te bepalen en te definiëren door sportdienst.
 • 2 punten voor samenwerkingsverbanden met scholen bv. ondersteuning van schoolsportdagen (bijlage 12).
 • 2 punten voor onderlinge samenwerkingsverbanden tussen clubs op bestuurlijk of sporttechnisch vlak (bijlage 13).

Luik 2: Toekenning van subsidies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 2 van het

 ‘Sport voor Allen-decreet’ op basis van een puntenstelsel.

Deze subsidie beoogt de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding en de structurele samenwerking tussen erkende sportclubs te bevorderen.

Het totale bedrag dat jaarlijks zal worden besteed aan dit luik 2 bedraagt 24.000 euro

 1. Terugbetaling van VTS-opleidingen (bijlage 14).

Van het bovengenoemde te verdelen subsidiebedrag voor luik 2 wordt een bedrag vooraf genomen voor de terugbetaling aan sportverenigingen van de kosten om hun

  • jeugdsportbegeleiders een VTS-sporttechnische opleiding te laten volgen;
  • sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren een hoger of aanvullend diploma te laten behalen.

Een diploma kan meerdere modules bevatten. Die modules worden enkel gesubsidieerd indien het (eind)diploma wordt behaald. Dan pas komt het diploma voor terugbetaling in aanmerking. De terugbetaling bedraagt maximaal 150 euro per gevolgde opleiding met een maximum van 250 euro per trainer op jaarbasis.

De grootte van deze voorafname is beperkt tot maximum 20 % van het te bedelen subsidiebedrag voor luik 2. De verdeling van dit bedrag gebeurt a rato van de effectief ingediende kosten. Enkel het effectief betaalde inschrijvingsgeld komt in aanmerking voor terugbetaling. Indien nodig wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast.

Het resterende budget bestemd voor deze subsidiëring van sportverenigingen wordt verdeeld op basis van onderstaand puntensysteem.

 

Subsidiepunten die worden toegekend aan de clubs.

2. Voor het werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator/ die de kwaliteit van het sporttechnische kader ondersteunt en bewaakt (bijlage 15).

De sportvereniging heeft een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

  • De sportvereniging heeft minstens 30 jeugdleden tot 18jaar.
  • De JSC moet een bachelor of master in lichamelijke opvoeding hebben of effectief het diploma van JSC bezitten en dit diploma ook voorleggen.
  • De JSC is de eerste contactpersoon voor ouders, jeugdtrainers, bestuur en spelers. Zijn naam, taak en contactgegevens worden expliciet vermeld in de informatiebrochure en op de website van de vereniging.
  • De JSC moet een beknopt draaiboek van de gevolgde sportieve opleiding indienen.
  • 400 punten indien aan al deze voorwaarden voldaan is.

3.Voor jeugdwerking (tot 18 jaar - bijlage 16).

Het aantal jeugdtrainingsuren per gediplomeerde trainer op seizoen basis wordt vermenigvuldigd met het aantal punten overeenkomstig de opleidingscategorie van de trainer.

  • 1 punt voor categorie 1 van VTS-kwalificatie.
  • 2 punten voor categorie 2+3 van VTS-kwalificatie
  • 3 punten voor categorie 4 van VTS-kwalificatie.
  • 4 punten voor categorie 5 tot 8 van VTS-kwalificatie. Maximaal komen op jaarbasis 200 trainingsuren per trainer in aanmerking. Voor G-trainers worden bovenstaande punten vermenigvuldigd met 5.

Voor trainingsgroepen tot en met 4 sporters wordt slechts de helft van bovenstaande punten toegekend.

Voor gemende trainingsgroepen (jeugd en volwassenen) wordt de helft van bovenstaande punten toegekend, op voorwaarde dat de groep meer dan 50% jeugdigen telt.

 

PROCEDURE

De erkende clubs bezorgen jaarlijks voor 1 augustus de volgende gegevens aan de sportdienst.

 • Een jeugdledenlijst (naam en adres met geboortedatum) afgeleverd door de bond van de aangesloten leden die jonger zijn dan 18 jaar.
 • Een aparte lijst van de sportieve leden met een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • Jaarlijks tijdens de lopende subsidieperiode wordt te velde een controle georganiseerd om na te gaan of die clubs de subsidieaanvraag correct hebben ingevuld (inzake trainingscontingent en aantal trainingsuren).

 

Volgorde documenten bij te voegen in het aanvraagdossier.

 1. Bijscholingen bestuurders.
 2. Organigram.
 3. Beleidsplan.
 4. Financieel plan.
 5. Oprichting VZW.
 6. Recreatieve clubactiviteiten.
 7. Bijscholingen jeugdtrainers en coördinatoren.
 8. Nevenactiviteiten.
 9. Gedifferentieerde lidgelden.
 10. Activiteitenkalender voor de leden met beperking.
 11. Sportkampen.
 12. Samenwerking met scholen, gevalideerd door de school.
 13. Samenwerking met andere clubs.
 14. Terugbetaling VTS opleidingen, betalingsbewijs en einddiploma.
 15. JSC gegevens, bewijs diploma.
 16. Overzicht trainers, uren, ploegen.

Contactinformatie