Tariefreglement inzake dienstverlening en inzet van de stedelijke dienst werken ten laste van derden

Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een vergoeding vastgesteld voor de prestaties van werken en de levering van diensten ten laste van derden, uitgevoerd door personeel en met materieel van de Stedelijke Dienst Werken. Deze werken en diensten omvatten o.m.:                                

a) Beschadigingen aan het openbaar domein door:                        

 • ongeval
 • vandalisme
 • overtredingen (straatkolken, riolen die dichtgebetoneerd zijn, lozingen in grachten enz.)

b) Inzet bij noodsituaties, behoudens de verplichte interventies van de brandweerdiensten:

 • brand
 • ongeval
 • overstroming

Artikel 2: Volgende tarieven worden vastgesteld:

A. Personeel per personeelslid:

30 EURO per uur Te verhogen met 50% voor werken afhankelijk van de werktijden volgens het rechts- positiereglement (06.30u-14.30u, 07.30u-15.30u en 08.00u-16.00u) en op zaterdagen. Te verhogen met 100% voor werken op zon- en feestdagen.

B. Materieel

 • Vrachtwagen: 1 EURO per km
 • Graafkraan Hitachi: 32 EURO per uur
 • Graaf-laadcombinatie: 16 EURO per uur
 • Lichte vrachtwagen: 0,50 EURO per km
 • Lichte bestel- of personenwagen: 0,30 EURO per km
 • Landbouwtractor: 16 EURO per uur
 • Kolkenzuiger: 6,50 EURO per uur
 • Veegmachine: 48 EURO per uur
 • Trilwals: 9,60 EURO per uur
 • Stroomaggregaat: 9,60 EURO per uur
 • Elektrische breekhamer: 9,60 EURO per uur
 • Pneumatische breekhamer: 12,80 EURO per uur
 • Hakselmachine: 15 EURO per uur
 • Hoogtewerker: 50 EURO per uur
 • Dieplader: 16 EURO per uur

Bij inzet van langere duur, permanentie bij noodgevallen, wordt per ingezet voertuig een forfait aangerekend van twee uren of verplaatsingsvergoeding voor de machines met kilometervergoeding.

C. Vaste kosten Bij het opmaken van schadebestekken (1) dienen een aantal administratieve formaliteiten afgewerkt te worden:

 • plaatsbezoek en schadebeschrijving.
 • afwerking en opvolging schadedossier.

Per schadegeval wordt er een bedrag aangerekend, als volgt vastgesteld: Schadebestek tot 496 EURO :10% van de kostprijs Schadebestek vanaf 496 EURO : 5% van de kostprijs, supplementair op 49,60 EURO (10%) Het minimum tarief voor een schadebestek wordt vastgesteld op 12,50 EURO.

Artikel 3: De duur van de per uur getarifieerde prestaties is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van vertrek uit de werkhal en het uur van terugkeer in de werkhal. Iedere prestatie wordt minimum voor een uur aangerekend en elk begonnen half uur na het eerste uur wordt voor de helft van het tarief per uur aangerekend.

Artikel 4: Het verschuldigde bedrag wordt berekend na de geleverde prestaties of interventies en is betaalbaar binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van opstelling van de factuur.

Artikel 5: Wanneer ingeval van inzet bij noodsituaties het slachtoffer of de slachtoffers de verschuldigde vergoeding niet kunnen verhalen op de dader(s), verzekeringsmaatschappij(en) of een overheidsfonds, zijn deze van betaling vrijgesteld. Het behoort aan de Stad Maaseik aan te tonen dat deze verhaalmogelijkheid bestaat. Indien het slachtoffer op dit aantonen niet wil ingaan vervalt de vrijstelling.

Artikel 6: De te betalen vergoeding wordt bij de schuldenaar ingevorderd door de financieel beheerder.

Artikel 7: Bij gebrek aan betaling in der minne zal het verschuldigd bedrag burgerrechterlijk ingevorderd worden.

Contactinformatie