Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Vanaf 1 januari 2018 worden de uittreksels uit het strafregister uitsluitend afgeleverd uit het centraal strafregister.
Het uittreksel uit het strafregister kan via het e-loket worden aangevraagd.
Je kan je ook persoonlijk aanbieden aan de balie voor het afleveren van dit uittreksel.

Wie?

Alle inwoners van de gemeente, zowel Belgen als niet-Belgen, kunnen een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Het uittreksel kan uiteraard slechts uitgereikt worden in zoverre het betrekking heeft op de aanvrager zelf. Ben je zelf niet in de mogelijkheid om het document af te halen, dan kan een andere persoon dit doen als hij/zij een geschreven volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengt.

Personen die niet langer ingeschreven zijn in België en die een uittreksel uit het Belgisch strafregister nodig hebben, moeten een schriftelijke aanvraag richten aan:

Federale overheidsdienst Justitie
Dienst centraal strafregister
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
E-mail: strafregister@just.fgov.be

Openbare overheden zijn in principe niet gerechtigd om rechtstreeks aan de gemeenteoverheden uittreksels uit het strafregister aan te vragen. Van deze regel kan echter afgeweken worden in volgende gevallen:

  • als een wettelijke of reglementaire bepaling dat toelaat
  • als de betrokken persoon de openbare overheid daartoe uitdrukkelijk gemachtigd heeft
  • als het gaat om het onderzoek van voorstellen tot het toekennen van eretekens of eerbewijzen

Doel

De aanvrager moet het doel vermelden bij de aanvraag. Heb je het nodig voor een sollicitatie of tewerkstelling, vermeld dan ook de functie.

Soorten

Model 1

In toepassing van art. 595, wetboek van strafvordering.

Dit uittreksel is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, in alle andere gevallen dan waarvoor er toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.

Model 2

In toepassing van art. 596, lid 2, wetboek van strafvordering.

Dit uittreksel is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt uitgereikt als het gevraagd wordt om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-, medische - en sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Het model 2 kan enkel onmiddellijk worden afgeleverd als men zich persoonlijk aanbiedt aan de balie.

 

Contactinformatie