Werkingssubsidies

Toepassingsgebied

Om in aanmerking te komen voor een stedelijke werkingstoelage dient het aanvragende initiatief als jeugdwerkinitiatief erkend te zijn. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in artikels 2-5 van het betrokken reglement (hoofdstuk 1 -  1.1 erkenning als jeugdwerkinitiatief).

“Jeugdwerk” wordt omschreven als groepsgerichte sociaal- culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen die vrijetijdsinvulling als hoofddoelstelling hebben.

Het reglement werkingssubsidies maakt een onderscheid tussen:

 • Jeugdverenigingen
 • Speelpleinwerkingen
 • Jeugdafdelingen van politieke verenigingen
 • Jeugdhuizen of erkende ontmoetingsplaatsen voor jongeren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies moet het jeugdwerkinitiatief aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Als jeugdwerkinitiatief van Maaseik erkend zijn (zie hoofdstuk 1).
 • Geen subsidies krijgen vanuit een andere stedelijke adviesraad.
 • Democratisch geïnspireerd zijn en openstaan voor alle kinderen en jongeren , ongeacht ras, geloof, … .
 • Niet nominatief in het stedelijk budget opgenomen zijn (m.a.w. geen andere werkingsmiddelen ontvangen vanuit de stedelijke begroting).

Procedure

Een werkingssubsidie kan aangevraagd worden door de betoelagingsaanvraag voor 1 oktober te bezorgen aan het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be. Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Jeugdverenigingen
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Een attest van de verzekeringsmaatschappij betreffende het aantal leden- en leiding dat het voorbije werkjaar (september tot augustus) verzekerd was
  • Gedetailleerde omschrijving van het aantal leden.
  • Een lijst van gebrevetteerde (cursus in het jeugdwerk, georganiseerd door een erkende organisatie) en niet- gebrevetteerde animatoren
 • Speelpleinwerkingen
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Aanwezigheidslijsten van de leden per activiteit. Een lid wordt enkel als lid erkend indien deze 22u activiteit gevolgd heeft.
  • Gedetailleerde omschrijving van het aantal leden.
  • Een lijst van gebrevetteerde (cursus in het jeugdwerk, georganiseerd door een erkende organisatie) en niet- gebrevetteerde animatoren
 • Jeugdafdelingen van politieke verenigingen
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Aanwezigheidslijsten van de leden per activiteit. Een lid wordt enkel als lid erkend indien deze 22u activiteit gevolgd heeft en als lid komen enkel jongeren tot 25 jaar in aanmerking.
  • Een jaarprogramma van het voorbije werkjaar (1/09 tot 31/08)
  • Gedetailleerde omschrijving van het aantal leden jonger dan 25 jaar
 • Jeugdhuizen of erkende ontmoetingsplaatsen voor jongeren
  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging en de bestuursleden
  • Jaarprogramma en openingsuren van het voorbije werkjaar (1/09 tot 31/08)
  • Bewijs van georganiseerde activiteiten aan de hand van verslagen, affiches, publicaties evenementen, enz

Bedrag

Een erkend jeugdwerkinitiatief kan rekenen op een basistoelage van € 125,00. Het variabel subsidiebedrag wordt berekend door het beschikbaar budget te delen door het aantal verenigingen, speelpleinwerkingen, jeugdafdelingen van politieke verenigingen en jeugdhuizen of erkende ontmoetingsplaatsen voor jongeren, die aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen.

Puntensysteem

De werkingssubsidies worden berekend op basis van het saldo van de beschikbare budgetten, volgend op het werkingsjaar. Het beschikbaar budget wordt gedeeld door het totaal aantal toegekende punten. De waarde van 1 punt is afhankelijk van dit saldo.

 • Jeugdverenigingen
  • Leden                                                             1 punt
  • Niet- gebrevetteerde animatoren                       1 punt
  • Gebrevetteerde animatoren                              2 punten
  • Bestuursleden (maximum 3)                             3 punten
 • Speelpleinwerkingen
  • Leden (22,5 u aanwezigheid)                            1 punt
  • Niet- gebrevetteerde animatoren                       1 punt
  • Gebrevetteerde animatoren                              2 punten
  • Bestuursleden (maximum 3)                             3 punten
 • Jeugdafdelingen van politieke verenigingen
  • Leden                                                              1 punt
  • Bestuursleden (maximum 3)                             3 punten
 • Jeugdhuizen of erkende ontmoetingsplaatsen voor jongeren
  • Openingsdagen (max 3/ week)                          1 punt
  • Georganiseerde activiteiten                              1,5 punt
  • Indien een georganiseerde activiteit samenvalt met de openingsuren wordt slechts één van beide in rekening genomen.

Controle en beoordeling

De formulieren worden ter goeder trouw ingevuld door de jeugdwerkingen. Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan ten alle tijden uitgeoefend worden door een personeelslid van de Stad Maaseik. Indien er tekortkomingen vastgesteld worden, zullen de onrechtmatig uitgekeerde toelagen door het stadsbestuur teruggevorderd worden. Indien de aanvraagformulieren niet tijdig binnengebracht zijn bij de jeugddienst, volgt een schorsing van één jaar, die bekrachtigd wordt door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad. Concreet betekend dit dat het jeugdwerkinitiatief in dat jaar géén werkingssubsidies zal ontvangen.