projectsubsidies

Projectsubsidie lokale handel en horeca

Omschrijving

Stad Maaseik stimuleert met deze maatregel handelsverenigingen of handelaarsgroepen in de kernen van Maaseik om commerciële initiatieven te nemen die de aantrekkingskracht van de kernen verhoogt.

Extra aandacht gaat naar alle kernen op Maaseiks grondgebied die voor langere periode getroffen worden door werken op het openbaar domein.

Voorwaarden

Een projectsubsidie kan aangevraagd worden bij de stad Maaseik door een handelsvereniging of handelaarsgroep indien aan onderstaande voldaan wordt:

 • De organiserende handelsvereniging of handelaarsgroep is actief in één van de handelskernen, en bestaat uit minimum 3 lokale handelaars, inclusief horeca-uitbaters.
 • De projectsubsidie kan aangevraagd worden indien kosten gemaakt worden voor volgende verschillende initiatieven:
  • Een plaatselijk event waaraan de betrokken handelaars samen actief participeren, dat gratis toegankelijk is voor het publiek en waarbij eventuele winsten ingezet worden voor de werking van de handelsvereniging of handelaarsgroep of voor een nieuw gezamenlijk initiatief.
  • Een commerciële campagne, actie of stunt om de verkoop in de kern te bevorderen.
  • De gezamenlijke aankoop, huur of leasing van uniforme of op elkaar afgestemde producten om de sfeer van een kern te versterken tijdens een specifieke verkoopsperiode of voor jaarrond gebruik.
 • Onderstaande gemaakte kosten komen niet in aanmerking binnen de projectsubsidie:
  • Personeelskosten van handelaars of van de handelsvereniging, of van personeelsleden van handelaars, actief binnen de kernen.
  • Aankoop van producten om gratis te verdelen of met korting te verkopen.
  • Aankoop, huur, plaatsing of verbruik van kerstverlichting bedoeld voor ophanging in het straatbeeld.
 • De projectsubsidie is cumuleerbaar met andere premies of subsidies vanuit de stad Maaseik.
 • De projectsubsidie is niet van toepassing voor:
  • De nachtwinkels, de shishabars, de eroshuizen, de bars, de rendez-voushuizen, de privé-clubs.
  • Grootwarenhuizen/groothandel. Bij gemengde activiteit is de ingeschreven hoofdactiviteit in de Kruispuntbank doorslaggevend.
 • De aanvrager van de subsidie zal bij de communicatie vermelden dat er ondersteuning is vanuit de stad Maaseik, minstens door het vermelden van het logo van de stad Maaseik.

Aanvraag

Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient aangetekend verzonden naar of tegen ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan :  College van Burgemeester en Schepenen, Dienst Lokale Economie, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik dan wel digitaal aangevraagd te worden via het online aanvraagformulier.

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • Het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij Stad Maaseik, dienst Lokale Economie, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik of via een mail naar economie@maaseik.be of via het online aanvraagformulier. Dossiers kunnen ingediend worden vanaf 1 maart 2024.
 • Een beschrijving van het project.
 •  Een nauwkeurige raming van de geplande kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling.
 • In voorkomend geval: de aanvraag van inname openbaar domein of de evenementenaanvraag.
 • In voorkomend geval: duidelijk beeldmateriaal van de producten.
 • In voorkomend geval: omschrijving en verwachte periode van de hinder door werken en met naam van de aannemer.

Verder verloop

 • De volledige en ontvankelijk verklaarde dossiers worden voor advies voorgelegd aan de dienst lokale economie. Dit advies kan eveneens per mail ingewonnen worden. De dienst lokale economie adviseert het college van burgemeester en schepenen (CBS) over de toekenning van de projectsubsidie. De dienst lokale economie kan de aanvrager uitnodigen en/of bijkomende vragen stellen over het dossier in functie van dit advies.
 • Het CBS beslist op advies van de dienst lokale economie en eventuele andere betrokken diensten de aanvraag principieel goed te keuren of te weigeren.
 • Op basis van deze beslissing kan de aanvrager een betalingsaanvraag indienen. Dit kan per aangetekend schrijven, tegen persoonlijke afgifte of online.
 • De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie bestaat minimaal uit volgende documenten:
  • Een correct ingevulde daartoe door de stad voorziene uitbetalingsfiche (te verkrijgen bij de dienst lokale economie of via het online betalingsaanvraag formulier).
  • Kopieën van de rechtsgeldige facturen, op het adres van de aanvrager van de handelaarsgroep of op het adres van de handelsvereniging.
  • Betalingsbewijzen.
  • Opgave van het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

Bedrag van de premie

De projectkosten moeten minimaal € 200 excl. BTW bedragen.

Een projectsubsidie van maximaal € 2.000,00 bestaande uit een terugbetaling van 50% van de gemaakte kosten.

Bij hinder door openbare werken wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 2.500, bestaande uit een terugbetaling van 100% van de gemaakte kosten.

Wetgeving of reglement